Loading...

20 kwietnia 2022

1 min.

„Czy infekcje intymne mogą przesunąć okres?”

Do­sta­je­my mnó­stwo py­tań o cykl mie­siącz­ko­wy i in­fek­cje in­tym­ne. Czy in­fek­cja może prze­su­nąć okres?

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy in­fek­cje in­tym­ne mogą prze­su­nąć okres?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

In­fek­cja po­chwy np. grzy­bi­cza może chwi­lo­wo prze­su­nąć okres. Może też wy­stą­pić nie­pra­wi­dło­we pla­mie­nie krwa­wie­nie z dróg rod­nych, bę­dą­ce ob­ja­wem mię­dzy in­ny­mi bak­te­ryj­nej wa­gi­no­zy.

Je­śli brak mie­siącz­ki się prze­dłu­ża, ko­niecz­na jest dal­sza dia­gno­sty­ka, a przede wszyst­kim wy­klu­cze­nie cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowyinfekcje intymnetrudne pytania

20 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.