Loading...

29 kwietnia 2022

1 min.

„Czy podczas stosowania globulek dopochwowych można stosować tampony, aby wydzielina nie wyciekała?”

„Uciąż­li­wość sto­so­wa­nia tego leku po­le­ga na jego roz­pusz­cza­niu się i wy­cie­ka­niu du­żej ilo­ści wy­dzie­li­ny z po­chwy.”

Martyna Szopa-Krupińska

„Le­karz za­le­cił sto­so­wa­nie glo­bu­lek do­po­chwo­wych z pro­bio­ty­ka­mi. Uciąż­li­wość sto­so­wa­nia tego leku po­le­ga na jego roz­pusz­cza­niu się i wy­cie­ka­niu du­żej ilo­ści wy­dzie­li­ny z po­chwy. Czy pod­czas sto­so­wa­nia glo­bu­lek moż­na rów­no­cze­śnie sto­so­wać tam­po­ny? Wkład­ki czę­sto są nie­wy­star­cza­ją­ce a pro­blem opi­sa­ny po­wy­żej po­wo­du­je brak cią­gło­ści w le­cze­niu – nie za­kła­dam glo­bul­ki, kie­dy ko­lej­ne­go dnia idę do pra­cy. Ta­kie prze­ry­wa­ne le­cze­nie nie przy­no­si efek­tu. Po­mo­cy.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W trak­cie ku­ra­cji nie po­win­naś sto­so­wać tam­po­nów, po­nie­waż mija się to z ce­lem da­nej te­ra­pii. Lek, któ­ry ma dzia­łać na ślu­zów­kę po­chwy, jest wchła­nia­ny przez tem­pon.

Do­brze, abyś po­wie­dzia­ła o swo­ich roz­ter­kach gi­ne­ko­lo­go­wi, po­nie­waż na ryn­ku jest do­stęp­nych wie­le glo­bu­lek/ta­ble­tek z pro­bio­ty­ka­mi, być może zmia­na pre­pa­ra­tu po­mo­że.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

globulki dopochwowe

29 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa