Loading...

4 lutego 2022

1 min.

„Czy to normalne, że po cytologii mam plamienie?”

Cy­to­lo­gię po­win­no sie wy­ko­ny­wać raz na 1-3 lata – o tym, mamy na­dzie­ję, wie już każ­da z Was. Czy Was też za­nie­po­ko­iło pla­mie­nie po ba­da­niu? Od­po­wia­da­my czy to nor­mal­ne i czy jest to po­wód do nie­po­ko­ju.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„Nie­mal po każ­dej cy­to­lo­gii mam pla­mie­nie. Czy to nor­mal­ne?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Tak, to cał­kiem czę­ste i nor­mal­ne. Samo pla­mie­nie po cy­to­lo­gii nie jest nie­po­ko­ją­cym ob­ja­wem – zda­rza się u oko­ło po­ło­wy pa­cjen­tek i nie po­win­no trwać dłu­żej niż dwa dni.

Wy­ni­ka wła­śnie z tego, że uży­wa­jąc szczo­tecz­ki nie­co na­ru­sza­my tkan­kę tar­czy i ka­na­łu szyj­ki ma­ci­cy – w szcze­gól­no­ści u ko­biet z ek­to­pią (zwa­ną po­tocz­nie nad­żer­ką) może tak się zda­rzyć.

cytologia

4 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa