Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Jak poradzić sobie z infekcją intymną bez wizyty u lekarza?”

To waż­ne, by le­cze­nie in­fek­cji in­tym­nych skon­sul­to­wać z le­ka­rzem. Do­pa­dła Cię in­fek­cja in­tym­na i za­sta­na­wiasz się, jak jesz­cze mo­żesz wspo­móc jej le­cze­nie?

Martyna Szopa-Krupińska

„Jak po­ra­dzić so­bie z roz­po­czy­na­ją­cą się in­fek­cją, kie­dy nie mo­że­my w naj­bliż­szym cza­sie udać się do gi­ne­ko­lo­ga?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

War­to pa­mię­tać o pod­sta­wo­wych za­sa­dach hi­gie­ny, ze zmia­ną bie­li­zny na czy­stą, my­ciem bie­żą­cą wodą oraz za­sto­so­wa­nie pro­bio­ty­ków do­ust­nych (na­tu­ral­nych np. ki­szon­ki, jo­gur­ty na­tu­ral­ne) włącz­nie. Do­dat­ko­wo moż­na za­sto­so­wać do­po­chwo­wo pa­łecz­ki kwa­su mle­ko­we­go w po­sta­ci ta­ble­tek/glo­bu­lek we­dług ulot­ki.

Uży­wa­nie do­stęp­nych na ryn­ku le­ków bez re­cep­ty bez ba­da­nia przez gi­ne­ko­lo­ga może być nie­sku­tecz­ne, bo nie ma pre­pa­ra­tów cud – dzia­ła­ją­cych na wszyst­ko, a jed­no­cze­śnie nie­ma­ją­cych efek­tów ubocz­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcje intymnetrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.