Loading...

8 czerwca 2022

1 min.

„Jestem w ciąży i jestem zarażona kiłą. Jak skutecznie mogę się pozbyć tej choroby?”

Kiła w cią­ży jest bar­dzo nie­bez­piecz­na, po­nie­waż może pro­wa­dzić do licz­nych nie­ko­rzyst­nych zda­rzeń po­łoż­ni­czych.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wi­tam, w ostat­niej z 3 ciąż do­wie­dzia­łam się, że je­stem za­ra­żo­na kręt­kiem bla­dym czy­li kiłą. Mąż zro­bił rów­nież ba­da­nie, wy­nik po­zy­tyw­ny. Do­sta­li­śmy obo­je an­ty­bio­ty­ki. Jak sku­tecz­nie raz na za­wsze mo­że­my się po­zbyć tej cho­ro­by? Jak mo­gli­śmy się za­ra­zić, sko­ro obo­je je­ste­śmy so­bie wier­ni? Czy mo­że­my za­ra­zić tym dzie­ci?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Kiła to cho­ro­ba bak­te­ryj­na, a za­ka­że­nie wy­stę­pu­je głów­nie przez kon­tak­ty płcio­we z za­ka­żo­nym part­ne­rem.

We wcze­snych okre­sach cho­ro­by ry­zy­ko za­ka­że­nia pło­du jest naj­więk­sze, ko­niecz­na jest do­kład­na dia­gno­sty­ka ul­tra­so­no­gra­ficz­na pło­du, a na­stęp­nie dziec­ka po uro­dze­niu.

W cią­żach po­wi­kła­nych kiłą nie­ste­ty może dojść do nie­ko­rzyst­nych zda­rzeń po­łoż­ni­czych, ta­kich jak: po­ro­nie­nie, po­ród przed­wcze­sny, ob­umar­cie pło­du czy też za­ka­że­nie wro­dzo­ne.

Ko­niecz­ne jest le­cze­nie u Cie­bie i Two­je­go part­ne­ra, ade­kwat­ne do okre­su trwa­nia kiły oraz opie­ka po­rad­ni cho­rób za­kaź­nych lub we­ne­ro­lo­gicz­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążakiła

8 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa