Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Mąż mnie zdradzał. Zrobiły mi się kłykciny przy odbycie. Jak je leczyć?”

W przy­pad­ku po­dej­rze­nia cho­ro­by prze­no­szo­nej dro­gą płcio­wą naj­le­piej zgło­sić się do po­rad­ni we­ne­ro­lo­gicz­nej, jed­nak znaj­du­ją się one naj­czę­ściej przy kli­ni­kach der­ma­to­lo­gii i to czę­sto w du­żych mia­stach.

Martyna Szopa-Krupińska

„Do­wie­dzia­łam się, że mąż mnie zdra­dzał i zro­bi­ły mi się kłyk­ci­ny przy od­by­cie, któ­re bar­dzo mnie swę­dzą. Czy to trze­ba usu­nąć? Gdzie się udać, aby to wy­le­czyć?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Je­śli nie masz moż­li­wo­ści do­stać się na taką kon­sul­ta­cję to moż­li­we, że wy­star­czy po­moc gi­ne­ko­lo­ga w zdia­gno­zo­wa­niu po­dej­rza­nych zmian i do­bra­niu ade­kwat­ne­go le­cze­nia.

Kłyk­ci­ny koń­czy­ste wy­wo­łu­je in­fek­cja wi­ru­sem HPV, naj­czę­ściej typy 6 i 11, jed­nak może wy­stę­po­wać do­dat­ko­wo in­fek­cja ty­pa­mi wy­so­ko­on­ko­gen­ny­mi, dla­te­go war­to zro­bić ge­no­ty­po­wa­nie HPV oraz kol­po­sko­pie.

Le­cze­nie kłyk­cin może być far­ma­ko­lo­gicz­ne lub chi­rur­gicz­ne. Twój le­karz, po dia­gno­sty­ce zmian, do­bie­rze naj­lep­sze po­stę­po­wa­nie dla Cie­bie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.