Loading...

30 czerwca 2022

1 min.

„Miałam wyłuszczaną torbiel Bartholina. Dlaczego mam bolesne stosunki?”

Kie­dy kon­sul­ta­cja z fi­zjo­te­ra­peu­tą uro­gi­ne­ko­lo­gicz­nym może wy­dać się po­moc­na? Na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Ka­miń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„3 mie­sią­ce temu mia­łam wy­łusz­cza­ną tor­biel Bar­tho­li­na, nie mia­łam więk­szych po­wi­kłań po za­bie­gu. Na­to­miast cały czas pod­czas sto­sun­ku bar­dzo boli mnie to miej­sce, i nie je­stem w sta­nie upra­wiać sek­su. Czy jest to nor­mal­ne? Jak dłu­go to może jesz­cze trwać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po za­bie­gu wy­łusz­cze­nia tor­bie­li Bar­tho­li­na na pew­no mia­łaś ze­szy­te tkan­ki we­wnątrz i skó­rę. Szwy tzw. we­wnętrz­ne czę­sto roz­pusz­cza­ją się dość dłu­go, a póź­niej po­wsta­je po nich bli­zna w da­nym miej­scu. Bli­zna jest miej­scem nie­ela­stycz­nym, tward­szym, mniej po­dat­nym na roz­cią­ga­nie i z tego po­wo­du mogą wy­ni­kać do­le­gli­wo­ści bó­lo­we pod­czas sto­sun­ku.

Po­moc­na może oka­zać się tu kon­sul­ta­cja z fi­zjo­te­ra­peu­tą uro­gi­ne­ko­lo­gicz­nym, któ­ry zba­da Cię i do­bie­rze ade­kwat­ne ćwi­cze­nia po­ma­ga­ją­ce zmo­bi­li­zo­wać bli­znę.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

seksstosunek płciowy

30 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa