Loading...

7 października 2022

1 min.

„Po marsupializacji gruczołu Bartholina od samego początku zbiera się wydzielina.”

Za­bieg mar­su­pia­li­za­cji gru­czo­łu Bar­tho­li­na po­le­ga na na­cię­ciu rop­nia. Na­sza czy­tel­nicz­ka ma py­ta­nie zwią­za­ne z ewen­tu­al­ny­mi po­wi­kła­nia­mi.

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem rok po mar­su­pia­li­za­cji gru­czo­łu Bar­tho­li­na i od sa­me­go po­cząt­ku cały czas zbie­ra mi się wy­dzie­li­na. Raz wod­ni­sta in­nym ra­zem rop­na, śmier­dzą­ca. Rzad­ko kie­dy wy­pły­wa sama, naj­czę­ściej mu­szę ją wy­ci­skać by wy­pły­nę­ła. Czy to jest nor­mal­ne?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ist­nie­je ry­zy­ko, że w miej­scu po rop­niu gru­czo­łu Bar­tho­li­na po­wsta­ła tor­biel tego gru­czo­łu, w któ­rej gro­ma­dzi się treść. Nie jest to pra­wi­dło­wy stan, dla­te­go war­to udać się do gi­ne­ko­lo­ga na kon­sul­ta­cję, ewen­tu­al­nie do­ce­lo­wo na za­bieg wy­cię­cia zmia­ny.

Rop­nie gru­czo­łu Bar­tho­li­na to zmia­na za­pal­na, któ­rej to­wa­rzy­szy sil­ny ból, obrzęk, za­czer­wie­nie­nie, czę­sto unie­moż­li­wia sie­dze­nie oraz nor­mal­ne cho­dze­nie. Le­czy się go po­przez na­cię­cie, dre­naż tre­ści rop­nej oraz po­da­nie an­ty­bio­ty­ków. Cza­sem w wy­ni­ku za­tka­nia od­pły­wu wy­dzie­li­ny gru­czo­łu Bar­tho­li­na po­wsta­ją tor­bie­le, są one zmia­na­mi nie­za­pal­ny­mi, przez to nie­bo­le­sny­mi. Zda­rza się że opróż­nia­ją się same, ale mogą na­wra­cać. Ich le­cze­nie po­le­ga na wy­łusz­cze­niu to­reb­ki tej tor­bie­li pod­czas za­bie­gu gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

gruczoł Bartholinatrudne pytania

7 października 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.