Loading...

9 lutego 2022

1 min.

„Po porodzie pojawiło się zgrubienie między wargami sromowymi. Co to może być?”

Tym ra­zem na­pi­sa­ła do nas Czy­tel­nicz­ka, któ­ra od­czu­wa spo­ry dys­kom­fort, przez po­wsta­łe po po­ro­dzie zgru­bie­nie mię­dzy war­ga­mi sro­mo­wy­mi.

Martyna Szopa-Krupińska

„Po po­ro­dzie po­ja­wi­ło mi się dziw­ne wy­sta­ją­ce zgru­bie­nie w kształ­cie kul­ki mię­dzy war­ga­mi sro­mo­wy­mi przy wej­ściu do po­chwy. Od­czu­wam przez to duży dys­kom­fort. Co to może być i gdzie się naj­le­piej z tym udać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Bez ze­bra­nia do­kład­niej­sze­go wy­wia­du i ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go trud­no od­po­wie­dzieć na Two­je py­ta­nie. Przy­czy­ną zgru­bie­nia może być np. bli­zna po na­cię­ciu/pęk­nię­ciu kro­cza po po­ro­dzie i jego zszy­ciu, może wy­sta­pic w tym miej­scu od­czyn na nit­kę.

Może to być tak­że inna, nie­zwią­za­na z po­ro­dem zmia­na na kro­czu – tor­biel lub gu­zek. Pro­po­nu­ję zgło­sić się na kon­sul­ta­cję i ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne, ewen­tu­al­nie po­bra­nie biop­sji lub wy­cię­cie zmia­ny, je­śli jej lo­ka­li­za­cja na to po­zwa­la.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążaporódtrudne pytania

9 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.