Loading...

20 kwietnia 2022

1 min.

 „Przy wkładce hormonalnej mam ciągłe plamienie i boli mnie brzuch. Mam powody do niepokoju?”

Wkład­ka do­ma­cicz­na ma bar­dzo dużą sku­tecz­ność, przy bar­dzo ma­łym ry­zy­ku po­waż­nych skut­ków ubocz­nych. Czy pla­mie­nia i ból brzu­cha po za­ło­że­niu wkład­ki to po­wód do nie­po­ko­ju?

Martyna Szopa-Krupińska

„Wi­tam, ty­dzień temu za­kła­da­łam wkład­kę hor­mo­nal­ną. Cią­gle mam lek­kie pla­mie­nie i od ty­go­dnia boli mnie brzuch jak przy mie­siącz­ce. Mam małe dziec­ko – może coś się prze­su­nę­ło od no­sze­nia dziec­ka? Mam po­wo­dy do nie­po­ko­ju?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pla­mie­nia po za­ło­że­niu wkład­ki mogą utrzy­my­wać się przez na­wet parę mie­się­cy. Bóle pod­brzu­sza tak­że mogą wy­ste­po­wać.

Pra­wi­dło­wo za­lo­żo­na wkład­ka we­wnątrz­ma­cicz­na nie po­win­na się prze­su­nąć od no­sze­nia dziec­ka czy też in­nych wy­sił­ków fi­zycz­nych. Po oko­ło mie­sią­cu od za­ło­że­nia po­win­naś od­być wi­zy­tę kon­tro­l­ną z oce­ną po­ło­że­nia wkład­ki.

Prze­czy­taj wię­cej o wkład­ce do­ma­cicz­nej.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniawkładka domaciczna

20 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.