Loading...

14 lutego 2022

1 min.

„W trakcie i po stosunku czuję pieczenie ścian pochwy. Co to może być?”

Na róż­ne­go ro­dza­ju dys­kom­fort pod­czas współ­ży­cia skar­ży się przy­najm­niej 20% z Was. Na py­ta­nie o pie­cze­nie ścian po­chwy od­po­wia­da Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„W trak­cie i po sto­sun­ku czu­ję pie­cze­nie ścian po­chwy. Na co dzień nie mam upła­wów, nic mnie nie swę­dzi. Co to może być?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Moż­li­we, że do­cho­dzi do mi­kro­ura­zów ścian po­chwy w trak­cie sto­sun­ku. Spró­buj­cie użyć do­dat­ko­wych lu­bry­kan­tów, albo zmie­nić pre­zer­wa­ty­wy, je­śli ich uży­wa­cie.

W przy­pad­ku bra­ku po­pra­wy mo­żesz skon­sul­to­wać się z gi­ne­ko­lo­giem w celu oce­ny ślu­zów­ki po­chwy oraz pra­wi­dło­wo­ści wy­dzie­li­ny.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

pochwatrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.