Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Z czego może wynikać krwawienie między miesiączkami?”

Krwa­wie­nie wy­stę­pu­ją­ce w po­ło­wie cy­klu mie­siącz­ko­we­go może być spo­wo­do­wa­ne róż­ny­mi czyn­ni­ka­mi. Sprawdź, któ­re są naj­częst­sze i dla­cze­go war­to skon­sul­to­wać je z le­ka­rzem.

Martyna Szopa-Krupińska

„Z cze­go może wy­ni­kać dość ob­fi­te, przy­po­mi­na­ją­ce sła­by »okres« krwa­wie­nie mię­dzy mie­siącz­ka­mi?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Krwa­wie­nie wy­stę­pu­ją­ce w po­ło­wie cy­klu mie­siącz­ko­we­go może być zwią­za­ne z owu­la­cją. Pla­mie­nia mię­dzy­mie­siącz­ko­we zda­rza­ją się dość czę­sto i mogą być spo­wo­do­wa­ne wie­lo­ma czyn­ni­ka­mi:

  • za­bu­rze­nia­mi hor­mo­nal­ny­mi,
  • mię­śnia­ka­mi lub po­li­pa­mi ma­ci­cy,
  • ura­zem po­chwy,
  • sta­nem za­pal­nym w ob­rę­bie po­chwy,
  • cią­żą,
  • po­ro­nie­niem,
  • a na­wet cho­ro­bą no­wo­two­ro­wą.

Na­to­miast, je­śli je­steś po cię­ciu ce­sar­skim, war­to oce­nić bli­znę na ma­ci­cy po ope­ra­cji, w kie­run­ku ubyt­ku w bliź­nie, w któ­rym może gro­ma­dzić się krew pod­czas mie­siącz­ki, a na­stęp­nie ewa­ku­ować się poza cza­sem krwa­wie­nia mie­siącz­ko­we­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.