Loading...

21 września 2022

1 min.

„6 tyg. po porodzie SN dostałam okres, karmiąc wyłącznie piersią – czy to jest w porządku?”

Kar­mie­nie pier­sią nie chro­ni przed zaj­ściem w cią­żę, ale to już za­pew­ne wie­cie z na­szych ar­ty­ku­łów. Co jed­nak z kar­mie­niem pier­sią i na­głym za­koń­cze­niem okre­su „lak­ta­cyj­ne­go” bra­ku mie­siącz­ki?

Martyna Szopa-Krupińska

6 tyg. po po­ro­dzie SN do­sta­łam okres, kar­miąc wy­łącz­nie pier­sią – czy to jest w po­rząd­ku? Ple­mie­nia po­ło­go­we skoń­czy­ły się u mnie po 3 ty­go­dniach.

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wy­stą­pie­nie okre­su po za­koń­cze­niu po­ło­gu, mimo kar­mie­nia pier­sią, jest pra­wi­dło­we. Ozna­cza to, że zo­sta­ło po­now­nie uru­cho­mio­ne sprzę­że­nie zwrot­ne mię­dzy przy­sad­ką a jaj­ni­ka­mi i wró­ci­ło re­gu­lar­ne wy­dzie­la­nie hor­mo­nów, ty­po­we dla ko­biet w okre­sie roz­rod­czym.

U więk­szo­ści ko­biet kar­mią­cych pier­sią wy­stę­pu­je „lak­ta­cyj­ny” brak mie­siącz­ki, a cy­kle mie­siącz­ko­we po­ja­wia­ją się pod ko­niec lak­ta­cji lub do­pie­ro po ukoń­cze­niu kar­mie­nia. Jed­nak u nie­licz­nych ko­biet kar­mią­cych po 6-8 ty­go­dniach po po­ro­dzie wy­stę­pu­ją krwa­wie­nia, co w pew­nym sen­sie ozna­cza prze­rwa­nie „lak­ta­cyj­ne­go” bra­ku mie­siącz­ki. Mogą wy­stę­po­wać re­gu­lar­ne okre­sy mino utrzy­ma­nia lak­ta­cji. Na­le­ży pa­mię­tać, że zajść w cią­żę moż­na tak­że w trak­cie kar­mie­nia pier­sią i nie jest to me­to­da za­po­bie­ga­nia cią­ży.

Wię­cej prze­czy­tasz w ar­ty­ku­le pt. Pierw­sza mie­siącz­ka po po­ro­dzie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2022
karmienie piersiąokrestrudne pytania

21 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.