Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Chcę zajść w ciążę. Nie chorowałam ani nie byłam szczepiona przeciw ospie wietrznej. Czy powinnam się zaszczepić?”

„Mam 31 lat, je­stem zdro­wa, mam w pla­nach zaj­ście w cią­żę. Czy po­win­nam się za­szcze­pić na ospę wietrz­ną?” Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Po­trze­bu­ję po­ra­dy czy­sto me­dycz­nej od­no­śnie szcze­pień na cho­ro­by za­kaź­ne. Mam 31 lat, je­stem zdro­wa, mam w pla­nach zaj­ście w cią­żę (pierw­szą). Nig­dy nie cho­ro­wa­łam ani nie by­łam szcze­pio­na prze­ciw ospie wietrz­nej – co po­win­nam zro­bić: za­szcze­pić się, nie szcze­pić? Co jest dla mnie lep­sze? Na ró­życz­kę by­łam szcze­pio­na jako dziec­ko (19 lat temu i nie cho­ro­wa­łam) oraz na odrę (25 lat temu i chy­ba cho­ro­wa­łam).”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ospa wietrz­na w cią­ży jest groź­ną cho­ro­bą, może spo­wo­do­wać wie­le po­wi­kłań dla pło­du i prze­bie­gu cią­ży, dla­te­go waż­ne jest za­bez­pie­cze­nie się wcze­śniej. W Two­im przy­pad­ku war­to naj­pierw spraw­dzić czy nie po­sia­dasz prze­ciw­ciał, bo może prze­cho­dzi­łaś cho­ro­bę ła­god­nie i tego nikt nie pa­mię­ta.

Je­śli nie masz prze­ciw­ciał to naj­lep­szym wy­bo­rem jest szcze­pie­nie przed pla­no­wa­nym zaj­ściem w cią­żę, nie wol­no szcze­pić się prze­ciw­ko ospie w trak­cie cią­ży.

Po szcze­pie­niu mi­ni­mum przez mie­siąc nie po­win­no się za­cho­dzić w cią­żę.

Prze­czy­taj wię­cej o ospie wietrz­nej.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ospa wietrznaszczepienia

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.