Loading...

8 stycznia 2023

1 min.

„Co znaczy, że test bada mikrodelecje?”

„Pro­du­cen­ci oprócz tri­so­mii, czę­sto wska­zu­ją też ba­da­nie mi­kro­de­le­cji. Co zna­czy, że test bada mi­kro­de­le­cje?” Dro­ga Czy­tel­nicz­ko, Ozna­cza to, że w za­kre­sie te­stu NIPT są oce­nia­ne ze­spo­ły wad wro­dzo­nych spo­wo­do­wa­ne ubyt­ka­mi frag­men­tów chro­mo­so­mów. Są to małe wady w ge­no­mie czło­wie­ka, któ­re mogą jed­nak po­wo­do­wać po­waż­ne ze­spo­ły wad wro­dzo­nych. War­to do­dać, że są one nie­zwy­kle rzad­kie a …

Redakcja

Redakcja

„Pro­du­cen­ci oprócz tri­so­mii, czę­sto wska­zu­ją też ba­da­nie mi­kro­de­le­cji. Co zna­czy, że test bada mi­kro­de­le­cje?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ozna­cza to, że w za­kre­sie te­stu NIPT są oce­nia­ne ze­spo­ły wad wro­dzo­nych spo­wo­do­wa­ne ubyt­ka­mi frag­men­tów chro­mo­so­mów. Są to małe wady w ge­no­mie czło­wie­ka, któ­re mogą jed­nak po­wo­do­wać po­waż­ne ze­spo­ły wad wro­dzo­nych.

War­to do­dać, że są one nie­zwy­kle rzad­kie a ry­zy­ko ich wy­stą­pie­nia nie za­le­ży od wie­ku cię­żar­nej.

Czy­taj wię­cej:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

mikrodelecjeNIPT

8 stycznia 2023

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.