Loading...

22 września 2022

1 min.

„Czy będąc w ciąży, można dotykać, głaskać, czy pukać w brzuch ciążowy?”

Czy do­ty­ka­nie brzu­cha w cią­ży jest bez­piecz­ne? W ja­kich przy­pad­kach tego nie na­le­ży ro­bić? Na py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

Dzień do­bry, czy bę­dąc w cią­ży, moż­na do­ty­kać, gła­skać, czy pu­kać w brzuch cią­żo­wy?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W cią­ży o pra­wi­dło­wym prze­bie­gu moż­na z za­sa­dy funk­cjo­no­wać nor­mal­nie, tzn. pra­co­wać, upra­wiać sport z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi czy też współ­żyć. Do­ty­ka­nie brzu­cha jest czę­ścią nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia, cho­ciaż­by pod­czas ką­pie­li, bal­sa­mo­wa­nia cia­ła, a w trak­cie cią­ży przy­kła­da­nie dło­ni do po­więk­sza­ją­ce­go się ob­wo­du brzu­cha wręcz na­si­la się.

Ko­bie­ty, ich part­ne­rzy oraz naj­bliż­sze oso­by ma­ją­ce po­zwo­le­nie lub też le­karz czę­sto do­ty­ka brzu­cha, aby spraw­dzić jego na­pię­cie lub po­czuć ru­chy dziec­ka. Samo do­ty­ka­nie czy gła­ska­nie nie spo­wo­du­je nie­pra­wi­dło­wo­ści. Cza­sa­mi le­ka­rze lub po­łoż­ne ostrze­ga­ją przed nad­mier­nym sty­mu­lo­wa­niem/gła­ska­niem brzu­cha, cho­dzi o sy­tu­ację, gdy cię­żar­ne zgła­sza­ją się z skur­cza­mi ma­ci­cy lub mają zwięk­szo­ne ry­zy­ko po­ro­du przed­wcze­sne­go.

Nad­mier­ne sty­mu­lo­wa­nie po­wierzch­ni brzu­cha może pro­wo­ko­wać ma­ci­cę do skur­czów, jest to mię­sień i może się kur­czyć w od­po­wie­dzi na bodź­ce ze­wnętrz­ne. Jed­nak przy­ło­że­nie ręki do brzu­cha i spo­koj­ne jej tam trzy­ma­nie na pew­no nie spo­wo­du­je nic nie­pra­wi­dło­we­go w cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2022
brzuchciążatrudne pytania

22 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.