Loading...

7 października 2022

1 min.

„Czy certyfikat FMF jest konieczny, aby lekarz mógł wykonać badanie?”

Ba­da­nia pre­na­tal­ne są bar­dzo waż­ne, ja­kie kom­pe­ten­cje war­to by miał le­karz je prze­pro­wa­dza­ją­cy? Od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­tyn Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Umó­wi­łam się do le­ka­rza na ba­da­nia pre­na­tal­ne I try­me­stru. Te­raz oka­zu­je się, że le­karz nie od­no­wił cer­ty­fi­ka­tu FMF. Czy ten cer­ty­fi­kat jest ko­niecz­ny, aby le­karz mógł wy­ko­nać ba­da­nie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

FMF to skrót od The Fe­tal Me­di­ci­ne Fo­un­da­tion, któ­ra zaj­mu­je się me­dy­cy­ną pło­do­wą. Jej ce­lem jest pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o per­ina­to­lo­gii oraz szko­le­nie le­ka­rzy w tym za­kre­sie.

Obo­wią­zu­ją­cy na ca­łym świe­cie stan­dard prze­pro­wa­dza­nia te­stu zin­te­gro­wa­ne­go, czy­li ba­da­nia USG I try­me­stru i ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych (beta-hCG i biał­ko PAPP-A) opie­ra się wła­śnie na al­go­ryt­mie stwo­rzo­nym przez FMF. Aby uzy­skać cer­ty­fi­kat FMF trze­ba od­być szko­le­nie, a na­stęp­nie każ­de­go roku pod­da­wać się au­dy­to­wi, żeby po­twier­dzić po­praw­ność wy­ko­ny­wa­nych ba­dań.

Wię­cej na ten te­mat prze­czy­tasz w ar­ty­ku­le Ba­da­nia pre­na­tal­ne – dla­cze­go każ­da ko­bie­ta w cią­ży po­win­na je wy­ko­nać?

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

badania w ciążycertyfikat FMF

7 października 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.