Loading...

8 stycznia 2023

1 min.

„Czy kobieta w wieku 27 lat powinna wykonać test NIPT?”

Ba­da­nie NIPT moż­na wy­ko­nać nie­za­leż­nie od wie­ku ko­bie­ty w cią­ży, nie jest one ad­re­so­wa­ne do ko­biet wy­łącz­nie po 35. roku ży­cia.

Redakcja

Redakcja

„Czy ko­bie­ta 27 lat po­win­na go wy­ko­nać, czy za­re­zer­wo­wa­ny jest tyl­ko dla tych po­wy­żej 35. r.ż.?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Te­sty NIPT są zwa­li­do­wa­ne i mogą być re­ko­men­do­wa­ne dla wszyst­kich cię­żar­nych, bez wzglę­du na wiek. Mogą je wy­ko­nać wszyst­kie ko­bie­ty po 10. t.c.

Two­je py­ta­nie może być też zwią­za­ne z fak­tem, że po 35. r.ż. rze­czy­wi­ście wzra­sta ry­zy­ko uro­dze­nia dziec­ko z ze­spo­łem wad wro­dzo­nych, dla­te­go wte­dy ba­da­nia prze­sie­wo­we są szcze­gól­nie za­le­ca­ne.

Czy­taj wię­cej:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążaNIPT

8 stycznia 2023

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.