Loading...

22 września 2022

1 min.

„Czy kręcenie hula-hoopem może obniżyć macicę?”

Ruch to zdro­wie! Jed­nak czy dla ko­bie­ty bez­piecz­ne jest krę­ce­nie hula-ho­opem? Od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

Czy to praw­da, że krę­ce­nie hula-ho­opem może ob­ni­żyć ma­ci­cę i mogą być pro­ble­my z zaj­ściem w cią­żę?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie znaj­du­ję do­wo­dów na­uko­wych po­twier­dza­ją­cych taką tezę, dla­te­go moż­na bez­piecz­nie krę­cić hula-ho­opem.

Ma­ci­ca to na­rząd wiel­ko­ści 6-8 cm i znaj­du­je się w mied­ni­cy mniej­szej, czy­li jest głę­bo­ko scho­wa­na. Koło hula-ho­opem, któ­ry krę­ci się w oko­li­cy ta­lii, nie jest w sta­nie jak­kol­wiek zbli­żyć się do ma­ci­cy, a już na pew­no nie wpły­wa na jej ob­ni­ża­nie.

War­to pa­mię­tać, że je­śli nie ma ku temu prze­ciw­ska­zań, to re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na jest za­le­ca­na każ­de­mu czło­wie­ko­wi i udo­wod­nio­no jej ko­rzyst­ny wpływ na moż­li­wość zaj­ścia w cią­żę.

Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w ar­ty­ku­le pt. Co moż­na a cze­go nie moż­na w cią­ży?

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2022
ciążahula-hoop

22 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa