Loading...

4 marca 2022

1 min.

„Czy macica dwurożna może wiązać się z przedwczesnym porodem?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam py­ta­nie, czy je­śli mam ma­ci­cę dwu­roż­ną to może wią­zać się to z przed­wcze­snym po­ro­dem, lub z tym że dziec­ko bę­dzie małe?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Tak, ma­ci­ca dwu­roż­na jest to od­mia­na wady na­rzą­du rod­ne­go. Zwią­za­na jest z zwięk­szo­nym ry­zy­kiem po­ro­du przed­wcze­sne­go – śred­nie sza­co­wa­ne ta­kie ry­zy­ko dla po­ro­du przed­wcze­sne­go wy­no­si do 20%, na­to­miast dla po­ro­nie­nia do 30%.

Ozna­cza to, że mimo wady ma­ci­cy masz dużą szan­sę na pra­wi­dło­wy roz­wój cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążamacica dwurożnatrudne pytania

4 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.