Loading...

30 czerwca 2022

1 min.

„Czy można w ciąży jeździć na rowerze?”

Jaz­da na ro­we­rze nie jest prze­ciw­ska­za­na w cią­ży, jed­nak war­to pa­mię­tać, że wie­le za­le­ży też od tego jak prze­bie­ga sama cią­ża. Na to py­ta­nie czy­tel­nicz­ki od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Ka­miń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy moż­na w cią­ży jeź­dzić na ro­we­rze? Za­sta­na­wia mnie czy jaz­da na ro­we­rze jest bez­piecz­na dla cię­żar­nej. Z tego co wiem nie jest za­le­ca­na w póź­niej­szym okre­sie jak jest już brzu­szek. Ale czy na po­cząt­ku cią­ży są ja­kieś prze­ciw­wska­za­nia?„”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Sama jaz­da na ro­we­rze nie jest prze­ciw­wska­za­na w cią­ży, jed­nak za­wsze ist­nie­je ry­zy­ko upad­ku z ro­we­ru/ko­li­zji z in­ny­mi człon­ka­mi ru­chu. Nie­ste­ty to już jest ry­zy­kow­ne na każ­dym eta­pie cią­ży. Dla­te­go naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest ro­we­rek sta­cjo­nar­ny.

Je­śli masz wąt­pli­wo­ści pa­mię­taj, że za­wsze war­to skon­sul­to­wać je z Two­im le­ka­rzem pro­wa­dzą­cym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciąża

30 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa