Loading...

22 lutego 2022

1 min.

„Czy oddawanie moczu po stosunku może zmniejszać szanse na zapłodnienie i ciążę?”

Czy od­da­wa­nie mo­czu od razu po sto­sun­ku może zmniej­szać szan­se na za­płod­nie­nie i cią­żę?

Martyna Szopa-Krupińska

„Sta­ra­my się z mę­żem o dziec­ko, jed­nak na ten mo­ment bez re­zul­ta­tu. Mój mąż za­py­tał ostat­nio dla­cze­go od razu po sto­sun­ku idę siku. Uwa­żam, że tak po­win­no być – cho­ciaż może się mylę. Jed­nak czy od­da­wa­nie mo­czu od razu po sto­sun­ku może zmniej­szać szan­se na za­płod­nie­nie i cią­żę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Od­da­wa­nie mo­czu po sto­sun­ku to pro­fi­lak­ty­ka za­ka­żeń pę­che­rza mo­czo­we­go, jest cał­ko­wi­cie pra­wi­dło­we i wska­za­ne.

Co do nie­po­wo­dzeń z zaj­ściem w cią­żę, może to być spo­wo­do­wa­ne wie­lo­ma przy­czy­na­mi, dla­te­go za­wsze war­to skon­sul­to­wać się z po­rad­nią nie­płod­no­ści lub Two­im gi­ne­ko­lo­giem, aby okre­ślić czy po­win­ni­ście się ja­koś do­dat­ko­wo dia­gno­zo­wać lub też na ra­zie po pro­stu sta­rać o dziec­ko.

Prze­czy­taj wię­cej o hi­gie­nie po sto­sun­ku.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

22 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.