Loading...

7 października 2022

1 min.

„Czy odstawić metforminę w ciąży?”

In­su­li­no­opor­ność, PCOS, cią­ża i met­for­mi­na – co war­to o nich wie­dzieć? Od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­tyn Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam py­ta­nie, czy po­win­no się od­sta­wić met­for­mi­nę w cią­ży? Mam in­su­li­no­opor­ność i PCOS.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

We­dług re­ko­men­da­cji – pa­cjent­kom le­czo­nym przed cią­żą met­for­mi­ną z po­wo­du in­su­li­no­opor­no­ści na­le­ży pro­po­no­wać kon­ty­nu­owa­nie te­ra­pii do koń­ca I try­me­stru cią­ży w po­łą­cze­niu z kon­tro­lą gli­ke­mii na czczo i go­dzi­nę po po­sił­kach, a po 7 dniach od od­sta­wie­nia met­fro­mi­ny wy­ko­nać do­ust­ny test ob­cią­że­nia glu­ko­zą (OGTT). Met­for­mi­nę do­pusz­cza się do sto­so­wa­nia jako je­dy­ny do­ust­ny lek prze­ciw­cu­krzy­co­wy u ko­biet cię­żar­nych.

Po­twier­dzo­no w ba­da­niach na­uko­wych, że met­for­mi­na sto­so­wa­na u cię­żar­nych z in­su­li­no­opor­no­ścią zmniej­sza ry­zy­ko po­ro­nień, a tak­że wy­stą­pie­nia cu­krzy­cy cią­żo­wej i jej po­wi­kłań ta­kich jak ma­kro­so­mia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022
ciążametformina

7 października 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.