Loading...

22 lutego 2022

1 min.

„Czy olej z wiesiołka można suplementować całą ciążę?”

Czy Wy też za­sta­na­wia­cie się, czy olej z wie­sioł­ka moż­na su­ple­men­to­wać w cza­sie cią­ży?

Martyna Szopa-Krupińska

„Dużo sły­szy się o do­brym wpły­wie ole­ju z wie­sioł­ka na zaj­ście w cią­żę oraz na zmięk­cze­nie szyj­ki przed sa­mym po­ro­dem. Czy w ta­kim ra­zie moż­na su­ple­men­to­wać go przez całą cią­żę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Olej z wie­sioł­ka nie jest za­bro­nio­ny w cią­ży. Przyj­mo­wa­nie go w nie­du­żych ilo­ściach wpły­wa ko­rzyst­nie na zdro­wie.

Jed­nak, je­śli Two­ja cią­ża jest cią­żą wy­so­kie­go ry­zy­ka, za­gro­żo­ną to po­win­naś skon­sul­to­wać przyj­mo­wa­nie su­ple­men­tów z le­ka­rzem pro­wa­dzą­cym.

Prze­czy­taj wię­cej o tym co moż­na, a cze­go nie moż­na w cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

22 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.