Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Czy przedwczesna menopauza oznacza, że nie będę mogła zajść w ciążę?”

Przed­wcze­sna me­no­pau­za nie ozna­cza utra­ty płod­no­ści. Na py­ta­nie jed­nej z Was od­po­wia­da Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam po­dej­rze­nie przed­wcze­snej me­no­pau­zy. Je­że­li dia­gno­za się po­twier­dzi to zna­czy, że nig­dy nie będę mo­gła zajść w cią­żę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ostat­nia mie­siącz­ka, je­śli już u Cie­bie wy­stą­pi­ła, prze­kre­śla szan­sę na zaj­ście w cią­żę dro­gą na­tu­ral­ną. Okres pre­me­no­pau­zy sy­gna­li­zu­je spa­dek płod­no­ści, ale za­ra­zem nie ozna­cza jej utra­ty.

Wpraw­dzie mie­siącz­ki są co­raz bar­dziej nie­re­gu­lar­ne i wię­cej cy­kli jest bez­owu­la­cyj­nych, to jed­nak cią­gle ist­nie­je re­al­na szan­sa na cią­żę, na­wet przy ob­ja­wach me­no­pau­zy.

Je­śli cier­pisz na przed­wcze­sną nie­wy­dol­ność jaj­ni­ków, Two­je moż­li­wo­ści le­cze­nia są ogra­ni­czo­ne. Jed­ną z me­tod, któ­ra przy­wra­ca na­dzie­ję na ma­cie­rzyń­stwo, jest za­płod­nie­nie in vi­tro z ko­mór­ką ja­jo­wą daw­czy­ni.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

menopauza

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa