Loading...

28 lipca 2022

1 min.

„Czy w ciąży można latać samolotem?”

To py­ta­nie za­da­je so­bie nie­jed­na cię­żar­na, szcze­gól­nie w okre­sie wa­ka­cyj­nym. Od­po­wia­da na nie na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy w cią­ży moż­na la­tać sa­mo­lo­tem?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Cią­ża o pra­wi­dło­wym prze­bie­gu nie jest prze­ciw­wska­za­niem do la­ta­nia. Moż­na od­by­wać po­dró­że sa­mo­lo­tem, naj­le­piej po kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem pro­wa­dzą­cym.

W przy­pad­ku dłu­gich lo­tów waż­ne jest, aby co ja­kiś czas wstać i przejść się ka­wa­łek oraz dbać o pra­wi­dło­we na­wod­nie­nie i przyj­mo­wać od­po­wied­nią ilość pły­nów.

Za­leż­nie od li­nii lot­ni­czych, nie­któ­rzy prze­woź­ni­cy wpro­wa­dza­ją ogra­ni­cze­nia dla cię­żar­nych w oko­li­cach ter­mi­nu po­ro­du i wy­ma­ga­ją za­świad­cze­nia od gi­ne­ko­lo­ga o wie­ku cią­ży, aby ogra­ni­czyć ry­zy­ko po­ro­du w trak­cie lotu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

28 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.