Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Czy w ciąży przy suchości pochwy można stosować żele nawilżające/olejki?”

Su­chość po­chwy do­ty­ka nie tyl­ko ko­bie­ty w wie­ku po­me­no­pau­zal­nym. Z po­wo­du zmian w go­spo­dar­ce hor­mo­nal­nej po­ja­wia się tak­że u ko­biet w cią­ży.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy w cią­ży przy su­cho­ści po­chwy moż­na sto­so­wać żele na­wil­ża­ją­ce/olej­ki?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Moż­na sto­so­wać lu­bry­kan­ty za­wie­ra­ją­ce kwas hia­lu­ro­no­wy, kwas mle­ko­wy, nie­kie­dy środ­ki za­po­bie­ga­ją­ce in­fek­cjom. Naj­le­piej wy­bie­rać hy­po­aler­gicz­ne i bez sub­stan­cji za­pa­cho­wych.

Naj­bez­piecz­niej­sze są lu­bry­kan­ty na ba­zie si­li­ko­nu, bo w ich przy­pad­ku po­draż­nie­nia ślu­zów­ki są nie­mal ze­ro­we. Dzia­ła­ją one po­wierz­chow­nie, nie prze­do­sta­ją się do krwi. Są więc cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne dla dziec­ka i mamy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.