Loading...

8 stycznia 2023

2 min.

„Czy wynik PAPP-A przesądza o wszystkim?”

Czy­tel­nicz­ka ma trud­ne py­ta­nie, czy wy­nik te­stu PAPP-A może róż­nić się od wy­ni­ku te­stu NIPT

Redakcja

Redakcja

„Czy wy­nik PAPP-A prze­są­dza o wszyst­kim, czy wy­nik te­stu NIPT może być od nie­go inny?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Test PAPP-A po­dob­nie jak te­sty NIPT są ba­da­nia­mi prze­sie­wo­wy­mi i by­najm­niej nie prze­są­dza­ją o wy­stę­po­wa­niu wady u pło­du. Test PAPP-A jest ba­da­niem bio­che­micz­nym, a test NIPT ba­da­niem ge­ne­tycz­nym.

Te­sty NIPT mają naj­wyż­szą czu­łość w wy­kry­wa­niu tri­so­mii 21 (po­wy­żej 99%). Ma­jąc taki wy­nik te­stu oraz – o czym nie mo­że­my za­po­mi­nać – pra­wi­dło­wy wy­nik te­stu zło­żo­ne­go (ba­da­nia USG + PAPP-A + b-HCG) mo­że­my spać spo­koj­nie. Obec­nie NIPT za­le­ca się przy ry­zy­ku mię­dzy 1:100 a 1:1000, a mię­dzy 1:100 a 1:300 pro­po­no­wa­ne jest al­ter­na­tyw­nie ba­da­nia in­wa­zyj­ne lub NIPT po kon­sul­ta­cji z od­po­wied­nim spe­cja­li­stą.

Wy­nik te­stu NIPT może róż­nić się od wy­ni­ku te­stu PAPP-A. Jed­nak po­win­ni­śmy pa­mię­tać, że:

  • je­śli wy­nik bę­dzie ujem­ny to mo­że­my za­kła­dać, że dziec­ko jest zdro­we w za­kre­sie ba­da­nych scho­rzeń, w szcze­gól­no­ści w kie­run­ku ze­spo­łu Do­wna.
  • jed­nak je­że­li wy­nik wyj­dzie do­dat­ni, to taki wy­nik za­wsze trze­ba po­twier­dzić do­dat­ko­wy­mi ba­da­nia­mi in­wa­zyj­ny­mi.
  • pra­wi­dło­wy wy­nik te­stu NIPT może jed­nak nie roz­wiać wszyst­kich wąt­pli­wo­ści co do zdro­wia ge­ne­tycz­ne­go pło­du, zwłasz­cza je­że­li ry­zy­ko okre­ślo­ne w te­ście PAPP-A jest bar­dzo wy­so­kie albo wy­nik USG jest nie­pra­wi­dło­wy.

Prze­czy­taj wię­cej:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

NIPTtest papp-a

8 stycznia 2023

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.