Loading...

14 lutego 2022

1 min.

„Dlaczego po łyżeczkowaniu trzeba odczekać aż 3 miesiące, żeby móc starać się o kolejną ciążę?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła do nas, że chcia­ła­by roz­po­cząć sta­ra­nia o ko­lej­ną cią­żę już 2 ty­go­dnie od za­bie­gu ły­żecz­ko­wa­nia. Od­no­śnie ta­kich sy­tu­acji war­to za­ufać re­ko­men­da­cją to­wa­rzystw gi­ne­ko­lo­gicz­nych.

Martyna Szopa-Krupińska

„Dla­cze­go po ły­żecz­ko­wa­niu trze­ba do­cze­kać aż 3 mie­sią­ce, żeby móc sta­rać się o ko­lej­ną cią­żę? Nie chce­my tyle cze­kać, to dla nas cała wiecz­ność. Mi­nę­ły 2 ty­go­dnie. Chce­my już za­cząć sta­ra­nia.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Re­ko­men­da­cje to­wa­rzystw gi­ne­ko­lo­gicz­nych mó­wią, żeby po po­ro­nie­niu z zaj­ściem w ko­lej­ną cią­żę na­le­ży od­cze­kać 3-6 mie­się­cy.

Oczy­wi­ście jest to kwe­stia in­dy­wi­du­al­na, kie­dy bę­dziesz psy­chicz­nie go­to­wa na cią­żę po stra­cie, ale nie­zwy­kle waż­ne jest, aby Twój or­ga­nizm mógł się zre­ge­ne­ro­wać.

Na­rzą­dy rod­ne ko­bie­ty, bło­na ślu­zo­wa jamy ma­ci­cy po za­bie­gu ły­żecz­ko­wa­nia musi się od­bu­do­wać, aby stwo­rzyć ko­rzyst­ne wa­run­ki dla roz­wo­ju przy­szłej cią­ży.

Po­nad­to, przed zaj­ściem w cią­żę po­win­ni­ście przyj­mo­wać kwas fo­lio­wy przez okres 3 mie­się­cy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążałyżeczkowanietrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.