Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Jak chronić niemowlę przed opryszczką wargową, która występuje u mamy?”

Jed­na z czy­tel­ni­czek na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, co zro­bić, aby nie­mow­lę nie za­ra­zi­ło się opryszcz­ką war­go­wą u mamy. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Alicja Jaczewska

„Jak chro­nić nie­mow­lę przed opryszcz­ka war­go­wą, któ­ra wy­stę­pu­je u mamy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przede wszyst­kim uni­ka­jąc bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z pły­nem z pę­che­rzy­ków – re­zy­gnu­jąc z ca­ło­wa­nia dziec­ka, nie wspo­mi­na­jąc już o ge­ne­ral­nie prze­ciw­wska­za­nym ob­li­zy­wa­niu smocz­ka czy ły­żecz­ki dziec­ka.

Na­le­ży też uwa­żać na prze­nie­sie­nie wi­ru­sów na rę­kach – mama po­win­na uni­kać do­ty­ka­nia twa­rzy i jak naj­czę­ściej myć ręce.

Przy­dat­ne może być za­sto­so­wa­nie pla­ster­ków, któ­re ogra­ni­cza­ją kon­takt z pę­che­rzy­kiem. Do­brze też moż­li­wie dużo czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych w tym okre­sie prze­ka­zać ta­cie dziec­ka.

Prze­czy­taj wię­cej o opryszcz­ce w cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

opryszczkatrudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.