Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Jakie konsekwencje może mieć stwierdzony w ciąży brzeżny przyczep pępowiny?”

Jed­na z Was za­py­ta­ła, czy brzeż­ny przy­czep pę­po­wi­ny może mieć ja­kieś kon­se­kwen­cje dla mat­ki i dziec­ka. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Dzień do­bry. Ja­kie kon­se­kwen­cje dla dziec­ka i mat­ki może mieć stwier­dzo­ne w 21. ty­go­dniu cią­ży brzeż­ny przy­czep pę­po­wi­ny? Co po­win­no się z tym zro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Brzeż­ny przy­czep pę­po­wi­ny to sy­tu­acja, w któ­rej pę­po­wi­na nie od­cho­dzi cen­tral­nie od pły­ty ło­ży­ska, lecz z boku pły­ty ło­ży­ska. Istot­ne jest roz­róż­nie­nie czy nie wy­stę­pu­je bło­nia­sty przy­czep pę­po­wi­ny, czy­li na­czy­nia krwio­no­śne bie­gną­ce w bło­nach pło­do­wych poza pę­po­wi­ną i ło­ży­skiem.

W przy­pad­ku brzeż­ne­go przy­cze­pu pę­po­wi­ny nic się nie robi, poza stan­dar­do­wą opie­ką nad cię­żar­ną w cią­ży. Po­win­naś być pod opie­ką swo­je­go gi­ne­ko­lo­ga i sto­so­wać się do jego dal­szych za­le­ceń.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciąża

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa