Loading...

29 kwietnia 2022

1 min.

„Jestem na początku ciąży. Nie mam apetytu i schudłam. Czy to powód do obaw?”

„Naj­pierw się ucie­szy­łam, ale te­raz się za­czę­łam za­sta­na­wiać czy to na pew­no do­brze? Czy mogę utrzy­mać ten spo­sób od­ży­wia­nia i chud­nąć ok. 0,5-1 kg na ty­dzień?”

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem na sa­mym po­cząt­ku cią­ży – 6 ty­dzień. Mam nad­wa­gę – moje BMI to 29. Od­kąd je­stem w cią­ży sta­ram się zdro­wo od­ży­wiać i zre­zy­gno­wa­łam z fast fo­odów, sło­dy­czy czy chip­sów, po­nad­to nie mam zbyt du­że­go ape­ty­tu (chy­ba pierw­szy raz w ży­ciu), co po­skut­ko­wa­ło tym, że schu­dłam już tro­chę po­nad 2 kg. Naj­pierw się ucie­szy­łam, ale te­raz się za­czę­łam za­sta­na­wiać czy to na pew­no do­brze? Czy mogę utrzy­mać ten spo­sób od­ży­wia­nia i chud­nąć ok. 0,5-1 kg na ty­dzień, czy jed­nak po­win­nam trzy­mać wagę i ani nie tyć, ani chud­nąć?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Bar­dzo do­brze, że dbasz o zdro­we od­ży­wia­nie w trak­cie cią­ży. U ko­biet z nad­wa­gą (BMI 25-29) bę­dą­cych w cią­ży za­le­ca­ny jest przy­rost masy cia­ła mię­dzy 7 a 11 kg, z cze­go więk­szość po­ja­wi się w II i III try­me­strze.

Za­po­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne w I try­me­strze cią­ży okre­ślo­no na 2500 kcal, tak­że je­śli Two­ja die­ta speł­nia te wy­ma­ga­nia, przyj­mu­jesz de­dy­ko­wa­ne su­ple­men­ty dla cię­żar­nych to po­cząt­ko­wy spa­dek masy cia­ła nie po­wi­nien Cię mar­twić.

Na­to­miast, je­śli na dal­szym eta­pie cią­ży nadal bę­dziesz chud­nąć, do­brze by­ło­by skon­sul­to­wać się z gi­ne­ko­lo­giem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

BMIciąża

29 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa