Loading...

28 lutego 2022

1 min.

„Mam grupę krwi –, a mąż +. Czy powinnam przyjąć zastrzyk z immunoglobuliny?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła do nas: „Za dwa ty­go­dnie po­now­nie mam wy­ko­nać ba­da­nie w kie­run­ku prze­ciw­ciał. Będę wte­dy w 30. ty­go­dniu i ro­zu­miem, że na za­strzyk bę­dzie już za póź­no?”

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem w 28. ty­go­dniu cią­ży (pierw­sza cią­ża). Mam gru­pę krwi – a mąż +. W 7 ty­go­dniu cią­ży ro­bi­łam ba­da­nia na obec­no­ści prze­ciw­ciał od­por­no­ścio­wych – wy­nik wy­szedł ujem­ny. Moja pani gi­ne­ko­log po­wie­dzia­ła, że w moim przy­pad­ku nie trze­ba po­da­wać mi za­strzy­ku z im­mu­no­glo­bu­li­ny do 30. ty­go­dnia. Czy tak po­win­no być, sko­ro te­raz tak dużo mówi się o pro­fi­lak­ty­ce kon­flik­tu se­ro­lo­gicz­ne­go? Za dwa ty­go­dnie po­now­nie mam wy­ko­nać ba­da­nie w kie­run­ku prze­ciw­ciał. Będę wte­dy w 30. ty­go­dniu i ro­zu­miem, że na za­strzyk bę­dzie już za póź­no? Chcia­ła­bym otrzy­mać go z re­fun­da­cji, je­śli fak­tycz­nie po­win­nam go przy­jąć. Będę wdzięcz­na za od­po­wiedź.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Każ­da cię­żar­na Rh-, przy bra­ku obec­no­ści prze­ciw­ciał od­por­no­ścio­wych po­win­na przy­jąć pro­fi­lak­ty­kę śród­cią­żo­wa w po­sta­ci im­mu­no­glo­bu­li­ny anty-D mię­dzy 28-30 ty­go­dniem cią­ży.

War­to ozna­czyć prze­ciw­cia­ła wcze­śniej, aby mieć czas na umó­wie­nie wi­zy­ty z po­da­niem im­mu­no­glo­bu­li­ny.

Prze­czy­taj wię­cej o kon­flik­cie se­ro­lo­gicz­nym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

konflikt serologicznytrudne pytania

28 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.