Loading...

5 października 2022

1 min.

„Jestem w ciąży, a moja mama przyjmuje chemioterapię. Czy są jakieś przeciwwskazania do kontaktu z mamą?”

Czy oso­ba po od­by­tej che­mio­te­ra­pii jest za­gro­że­niem dla ko­bie­ty w cią­ży? Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Je­stem w 36. ty­go­dniu cią­ży. Moja mama przyj­mu­je che­mio­te­ra­pię. Czy są ja­kieś prze­ciw­wska­za­nia do kon­tak­tu z mamą?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pa­cjen­ci, któ­rzy otrzy­mu­ją che­mio­te­ra­pię nie sta­no­wią za­gro­że­nia dla dzie­ci, ko­biet w cią­ży i in­nych człon­ków ro­dzi­ny. Leki prze­ciw­no­wo­two­ro­we w cią­gu 48-72 go­dzin od po­da­nia wy­da­la­ne są w mo­czu, stol­cu i wy­mio­tach.

Dla­te­go by zu­peł­nie unik­nąć na­ra­że­nia na che­mo­te­ra­pię w okre­sie jej wy­da­la­nia, na­le­ży uni­kać kon­tak­tu z pły­na­mi ustro­jo­wy­mi cho­re­go. Żeby za­cho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność oso­ba cho­ra może w te dni ko­rzy­stać z in­nej ła­zien­ki.

Je­śli jest jed­na ła­zien­ka na­le­ży dwu­krot­nie spłu­ki­wać to­a­le­tę po każ­dym uży­ciu. Sy­tu­acją, w któ­rej po te­ra­pii na­le­ży uni­kać kon­tak­tu z in­ny­mi ludź­mi są te­ra­pie z za­sto­so­wa­niem pier­wiast­ków pro­mie­nio­twór­czych np. w le­cze­niu nie­któ­rych no­wo­two­rów tar­czy­cy.

Po po­da­niu ra­dio­izo­to­pu oso­ba na­pro­mie­nio­wa­na przez okres 2 ty­go­dni nie może utrzy­my­wać bli­skich (przy­tu­la­nie, ca­ło­wa­nie, spa­nie) kon­tak­tów z in­ny­mi oso­ba­mi a szcze­gól­nie z ko­bie­ta­mi w cią­ży i z ma­ły­mi dzieć­mi.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2022
chemioterapiaciążatrudne pytania

5 października 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.