Loading...

28 lipca 2022

2 min.

„Jestem w ciąży i niedawno zauważyłam, że mam hemoroidy. Co mogę stosować?”

Czy cią­ża sprzy­ja po­wsta­wa­niu he­mo­ro­idów? Czy ist­nie­ją ja­kieś do­mo­we spo­so­by na ra­dze­nie so­bie z do­le­gli­wo­ścia­mi?

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem w 28. ty­go­dniu cią­ży, za­wsze by­łam szczu­pła, mia­łam pra­wi­dło­we BMI, do tej pory w cią­ży przy­bra­łam 6 kg, ćwi­czę re­gu­lar­nie, mam zdro­wą i zbi­lan­so­wa­ną die­tę, a mimo to wczo­raj za­uwa­ży­łam, że mam he­mo­ro­idy! Czy stan cią­ży wpły­wa na po­ja­wie­nie się he­mo­ro­idów? Przy­znam szcze­rze, że prze­ży­łam nie­zły szok, nig­dy nie mia­łam wcze­śniej ta­kich pro­ble­mów. Dro­ga Re­dak­cjo, jak to jest? Co sto­so­wać bez­piecz­nie? Po­móż­cie pro­szę.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

He­mo­ro­idy, czy­li ży­la­ki od­by­tu czę­ściej wy­stę­pu­ją w cią­ży. Spo­wo­do­wa­ne jest to głów­nie za­sto­jem żyl­nym wy­ni­ka­ją­cym z uci­sku ro­sną­cej ma­ci­cy na nie­któ­re żyły mied­ni­cy, do­dat­ko­wo prze­wle­kłe za­par­cia mo­gą­ce wy­stę­po­wać w cią­ży przy­czy­nia­ją się do po­wsta­wa­nia guz­ków he­mo­ro­idal­nych. Zwięk­szo­ne stę­że­nie pro­ge­ste­ro­nu w cią­ży tak­że jest czyn­ni­kiem ry­zy­ka wy­stą­pie­nia ży­la­ków od­by­tu.

Na­wet mimo pra­wi­dło­wej die­ty, czy­li bo­ga­to­reszt­ko­wej, pi­cia od­po­wied­niej ilo­ści pły­nów oraz ćwi­czeń fi­zycz­nych mogą po­ja­wić się he­mo­ro­idy. Le­cze­nie za­le­ży od stop­nia na­si­le­nia do­le­gli­wo­ści, po­cząt­ko­wo za­le­ca się me­to­dy za­cho­waw­cze – mo­dy­fi­ka­cję sty­lu ży­cia, od­po­wied­nią die­tę, pi­cie du­żej ilo­ści pły­nów, ćwi­cze­nia fi­zycz­ne, do­dat­ko­wo na­sia­dów­ki w cie­płej wo­dzie/ko­rze dębu, uni­ka­nie za­parć.

U więk­szo­ści ko­biet cho­ro­ba ustę­pu­je po po­ro­dzie lub ży­la­ki ule­ga­ją zmniej­sze­niu. Gdy­by nie po­ma­ga­ły me­to­dy za­cho­waw­cze – ko­niecz­na jest kon­sul­ta­cja z le­ka­rzem, gi­ne­ko­lo­giem lub chi­rur­giem. Moż­li­we, że do­sta­niesz leki w po­sta­ci ma­ści lub czop­ków, na­to­miast le­cze­nie ope­ra­cyj­ne w cią­ży sto­so­wa­ne jest wy­jąt­ko­wo rzad­ko.

Prze­czy­taj wię­cej na te­mat:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążahemoroidytrudne pytania

28 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.