Loading...

28 lipca 2022

1 min.

„Kiedy po poronieniu można zacząć starania o kolejną ciążę?”

To jed­no z tych py­tań, któ­re czę­sto się po­wta­rza. Od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Kie­dy po po­ro­nie­niu moż­na za­cząć sta­ra­nia o ko­lej­ną cią­żę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Sta­ra­nia o ko­lej­ną cią­żę po po­ro­nie­niu moż­na za­zwy­czaj roz­po­cząć bez­piecz­nie po okre­sie 3-6 mie­się­cy. Za­le­ży to przede wszyst­kim od ro­dza­ju po­ro­nie­nia i wiel­ko­ści cią­ży na eta­pie po­ro­nie­nia.

W przy­pad­ku po­ro­nie­nia sa­mo­ist­ne­go wcze­snej cią­ży sta­ra­nia moż­na za­cząć szyb­ciej –na­wet po mie­sią­cu lub dwóch. Jed­nak gdy wy­ko­ny­wa­ny był za­bieg wy­ły­żecz­ko­wa­nia jamy ma­ci­cy, war­to po­cze­kać mi­ni­mum 3 cy­kle mie­siącz­ko­we, aby ślu­zów­ka jamy ma­ci­cy do­brze się wy­go­iła i od­bu­do­wa­ła. Wte­dy szan­sa na pra­wi­dło­wą im­plan­ta­cję ko­lej­ne­go za­rod­ka jest więk­sza.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążaporonienietrudne pytania

28 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.