Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Kiedy udać się do endokrynologa w ciąży?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Kie­dy na­le­ży udać się do en­do­kry­no­lo­ga, jak do­wia­du­je­my się, że je­ste­śmy w cią­ży a mamy nie­do­czyn­ność tar­czy­cy? Po kon­sul­ta­cji z gi­ne­ko­lo­giem czy przed?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy roz­po­zna­nej w trak­cie cią­ży, gi­ne­ko­log wdro­ży le­cze­nie i naj­praw­do­po­dob­niej skie­ru­je pa­cjent­kę na kon­sul­ta­cję do en­do­kry­no­lo­ga.

Je­śli le­czysz się prze­wle­kle z po­wo­du nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy i masz swo­je­go en­do­kry­no­lo­ga, oczy­wi­ście mo­żesz się do nie­go udać na wi­zy­tę bę­dąc w cią­ży. Nie ma kon­kret­nych za­le­ceń cza­so­wych, kto po­wi­nien pierw­szy skon­sul­to­wać pa­cjent­kę.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.