Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

 „Kolejna ciąża po cięciu cesarskim – ile czasu musi upłynąć?”

Wie­le z Was pi­sze z py­ta­niem, ile cza­su po­win­no upły­nąć od cię­cia ce­sar­skie­go, aby móc sta­rać się o ko­lej­ną cią­żę. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Ile musi mi­nąć cza­su po ce­sar­skim cię­ciu, aby ko­lej­ny raz zajść w cią­żę?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ter­min zaj­ścia w na­stęp­ną cią­żę po cię­ciu ce­sar­skim bu­dzi wie­le kon­tro­wer­sji. Za bez­piecz­ny uzna­je się okres 1-2 lat od ope­ra­cji, za­leż­nie od tego, jaka była tech­ni­ka ope­ra­cyj­na, wska­za­nia do cię­cia ce­sar­skie­go, prze­bieg re­kon­wa­le­scen­cji oraz oce­na bli­zny po cię­ciu ce­sar­skim.

Prze­czy­taj wię­cej:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążacięcie cesarskietrudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.