Loading...

9 lutego 2022

1 min.

„Rozpoznano u mnie ciążę mnogą z jednym żywym zarodkiem. Czy zrobiłam coś nie tak?”

W 20-30% ciąż, po­cząt­ko­wo roz­po­zna­nych jako bliź­nia­cze, do­cho­dzi do ob­umar­cia jed­ne­go z za­rod­ków, naj­czę­ściej mię­dzy 5. a 9. ty­go­dniem cią­ży.

Martyna Szopa-Krupińska

„Le­kar­ka roz­po­zna­ła u mnie cią­żę mno­gą z jed­nym ży­wym za­rod­kiem. Za­ro­dek zdro­wy 10 tyg., za­ro­dek z bra­kiem ak­cji ser­ca 7 tyg. 1d. Czy zro­bi­łam coś nie tak? Mo­głam tego unik­nąć? Ja­kie są szan­se na do­no­sze­nie cią­ży?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Oczy­wi­ście, że nie zro­bi­łaś nic złe­go i nie­ste­ty nie by­łaś w sta­nie nic zro­bić, aby za­po­biec tej sy­tu­acji. W 80% przy­pad­ków za tak wcze­sne ob­umar­cie za­rod­ka od­po­wia­da­ja wady roz­wo­jo­we.

W 20-30% ciąż, po­cząt­ko­wo roz­po­zna­nych jako bliź­nia­cze, do­cho­dzi do ob­umar­cia jed­ne­go z za­rod­ków, naj­czę­ściej mię­dzy 5. a 9. ty­go­dniem cią­ży.

2/3 ta­kich ciąż trwa nadal, ob­umar­ły za­ro­dek ule­ga po­wol­nej re­sorp­cji, okre­śla­ne to jest jako ze­spół „zni­ka­ją­ce­go pło­du”. Szan­se na pra­wi­dło­wy roz­wój i do­no­sze­nie ta­kiej cią­ży oce­nia­ne są na bar­dzo wy­so­kie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatrudne pytania

9 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.