Loading...

8 czerwca 2022

1 min.

„Po ciąży zauważyłam, że nie trzymam moczu. Czy da się coś z tym zrobić?”

„Za­czę­łam ćwi­czyć po oko­ło roku, lek­kie ćwi­cze­nia i za­uwa­ży­łam że nie trzy­mam mo­czu przy pod­sko­kach.”

Martyna Szopa-Krupińska

„Uro­dzi­łam dziec­ko na­tu­ral­nie, w ter­mi­nie, zdro­we, bez kom­pli­ka­cji. Za­czę­łam ćwi­czyć po oko­ło roku, lek­kie ćwi­cze­nia i za­uwa­ży­łam że nie trzy­mam mo­czu przy pod­sko­kach. Czy da się coś z tym zro­bić? Dla­cze­go po­pusz­czam mocz?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku nie­trzy­ma­niu mo­czu przy du­żych wy­sił­kach wska­za­na jest kon­sul­ta­cja le­kar­ska, ewen­tu­al­nie kon­sul­ta­cja fi­zjo­te­ra­peu­ty uro­gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go.

Zo­sta­niesz zba­da­na i po­in­stru­owa­na, ja­kie ćwi­cze­nia wy­ko­ny­wać, aby wzmoc­nić mię­śnie dna mied­ni­cy, co mo­żesz zmie­nić/po­pra­wić w sty­lu ży­cia, aby zmniej­szyć lub ogra­ni­czyć wy­stę­pu­ją­ce do­le­gli­wo­ści.

Cią­ża, po­ród ale tak­że wiek nie­ste­ty są czyn­ni­ka­mi ry­zy­ka nie­trzy­ma­nia mo­czu. Mamy na szczę­ście me­to­dy le­cze­nia tych scho­rzeń. Wśród nich rów­nież od­po­wied­nie ćwi­cze­nia.

Prze­czy­taj, dla­cze­go war­to ćwi­czyć mię­śnie dna mied­ni­cy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążanietrzymanie moczu

8 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa