Loading...

9 marca 2022

1 min.

„Wykonałam test ciążowy i wyszedł pozytywny. 4 dni temu spożywałam alkohol. Czy mam się martwić?”

„Czy da się ja­koś wy­klu­czyć zmia­ny w pło­dzie spo­wo­do­wa­ne spo­ży­ciem al­ko­ho­lu? Co ro­bić?”

Martyna Szopa-Krupińska

„Dzi­siaj wy­ko­na­łam test cią­żo­wy i wy­szedł po­zy­tyw­ny. Nie­ste­ty czte­ry dni temu spo­ży­łam al­ko­hol. Czy mam się mar­twić? Czy da się ja­koś wy­klu­czyć zmia­ny w pło­dzie spo­wo­do­wa­ne spo­ży­ciem al­ko­ho­lu? Co ro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Cią­ża przez pierw­sze dwa ty­go­dnie trwa­nia, czy­li do cza­su nie­wy­stą­pie­nia mie­siącz­ki w spo­dzie­wa­nym ter­mi­nie, a tym sa­mym czę­sto wy­ko­na­nia te­stu cią­żo­we­go po­twier­dza­ją­ce­go cią­żę, funk­cjo­nu­je na za­sa­dzie wszyst­ko albo nic – albo doj­dzie do pra­wi­dło­wej im­plan­ta­cji za­rod­ka i dal­sze­go roz­wo­ju cią­ży albo wy­stą­pi mie­siącz­ka. Tak­że al­ko­hol spo­ży­ty w tym cza­sie nie bę­dzie miał ne­ga­tyw­ne­go wpły­wu na prze­bieg cią­ży.

Po­win­naś pro­wa­dzić zdro­wy tryb ży­cia, przyj­mo­wać kwas fo­lio­wy i za­pla­no­wać wi­zy­tę u swo­je­go gi­ne­ko­lo­ga w celu po­twier­dze­nia cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ciążatest ciążowytrudne pytania

9 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.