Loading...

10 sierpnia 2022

1 min.

„Wynik testu ciążowego jest pozytywny, jednak martwi mnie ból lędźwi. Czy powinnam iść do lekarza?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła do nas peł­na obaw, czy ból w oko­li­cy lę­dź­wio­wej to po­wód do nie­po­ko­ju w pierw­szych ty­go­dniach cią­ży.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wy­nik te­stu cią­żo­we­go jest po­zy­tyw­ny. Ju­tro idę na ba­da­nia krwi, jed­nak mar­twi mnie ból lę­dź­wi. Do­kład­nie taki sam wy­stę­pu­je u mnie pod­czas men­stru­acji. Czy po­win­nam z tym pójść jak naj­szyb­ciej do le­ka­rza czy ta­kie ta­kie bóle na po­cząt­ku cią­ży są nor­mal­ne?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po­bo­le­wa­nia w pod­brzu­szu i ból w oko­li­cy lę­dź­wio­wej mogą po­ja­wić się w cią­ży. Je­śli nie po­ja­wia­ją się moc­ne skur­cze i krwa­wie­nie to nie jest to ra­czej nic nie­po­ko­ją­ce­go.

Na tak wcze­snym eta­pie cią­ży moż­li­wa jest tyl­ko ob­ser­wa­cja i le­cze­nie ob­ja­wo­we ta­kich po­bo­le­wań, czy­li przyj­mo­wa­nie le­ków roz­kur­czo­wych. Nie ma ko­niecz­no­ści pil­nej wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga, mo­żesz spo­koj­nie pójść w za­pla­no­wa­nym na nią cza­sie lub oczy­wi­ście wcze­śniej, je­śli po­ja­wią się do­dat­ko­we ob­ja­wy np. krwa­wie­nie z dróg rod­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

test ciążowytrudne pytania

10 sierpnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.