Loading...

28 grudnia 2021

1 min.

„Czy jest sens noszenia maseczek ochronnych?”

Nie raz sły­sza­łaś od ko­le­żan­ki: „Mam dość już tych ma­se­czek! One nic nie dają!” Fakt, pan­de­mia CO­VID-19 tak zmie­ni­ła ży­cie każ­de­go z nas, że moż­na mieć wąt­pli­wo­ści. To jak to na­praw­dę jest z tymi ma­secz­ka­mi? War­to je no­sić czy nie?

Karolina Zych-Rozpędowska

Dro­ga Re­dak­cjo, czy jest sens no­sze­nia ma­se­czek ochron­nych? Czy chro­nią nas przed CO­VID?

Dro­gi Czy­tel­ni­ku,

Ma­secz­ki ochron­ne za­pew­nia­ją ba­rie­rę chro­nią­cą nas przed za­ka­że­nia­mi prze­no­szo­ny­mi tzw. dro­gą kro­pel­ko­wą. W mo­men­cie kie­dy mó­wi­my, ki­cha­my, kasz­le­my z na­szych ust wy­cho­dzi ae­ro­zol wod­ny.

W cza­sie in­fek­cji w tym ae­ro­zo­lu znaj­du­ją się wi­ru­sy. Oprócz CO­VID-19, mamy wi­ru­sy gry­py, ade­no­wi­ru­sy, ri­no­wi­ru­sy i wie­le wie­le in­nych, któ­re po­przez za­sto­so­wa­nie ba­rie­ry ma­secz­ko­wej mają znacz­nie utrud­nio­ny do­stęp do ko­lej­nej „ofia­ry”.

Oczy­wi­ście ma­secz­ka nie uchro­ni nas w 100% przed za­ka­że­niem, ale na pew­no w zna­czą­cy spo­sób ogra­ni­czy trans­mi­sje wi­ru­sów. Dla­te­go ma­secz­ki w cza­sie pan­de­mii CO­VID-19 są waż­ne!

Do­brym zwy­cza­jem by­ło­by po­zo­sta­wie­nie ma­se­czek rów­nież po pan­de­mii szcze­gól­nie w se­zo­nie in­fek­cyj­nym – w sku­pi­skach ludz­kich, za­mknię­tych prze­strze­niach pu­blicz­nych czy przy­chod­niach. Wów­czas praw­do­po­do­bień­stwo, że za­ra­zi­my się przy­god­nie np. w trak­cie ru­ty­no­wej wi­zy­ty u le­ka­rza bę­dzie zde­cy­do­wa­nie mniej­sze.

Prze­czy­taj wię­cej na te­mat CO­VID-19:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

COVID-19trudne pytania

28 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.