Loading...

16 lutego 2022

1 min.

„Moje dzieci przechorowały COVID-19. Czy powinnam wykonać im jakieś badania?”

Jed­na z mam na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem czy dzie­ciom po prze­by­tym za­ka­że­niu SARS-CoV-2 na­le­ży wy­ko­nać pod­sta­wo­we ba­da­nia. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Moje dzie­ci prze­cho­ro­wa­ły CO­VID-19. Czy po­win­nam wy­ko­nać im ja­kieś ba­da­nia (krwi, prze­świe­tle­nie, itp.)?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie za­le­ca się wy­ko­ny­wa­nia ru­ty­no­wych ba­dań (za­rów­no z krwi jak i ob­ra­zo­wych) u dzie­ci po prze­cho­ro­wa­niu CO­VID-19. Na­to­miast u nie­któ­rych dzie­ci, ze wzglę­du na cięż­ki prze­bieg lub nie­pra­wi­dło­wo­ści wy­kry­te w trak­cie cho­ro­by lub w okre­sie po prze­cho­ro­wa­niu, le­karz może za­le­cić ba­da­nie kon­tro­l­ne.

W prak­ty­ce u dzie­ci le­czo­nych w wa­run­kach do­mo­wych, któ­re po okre­sie izo­la­cji po­zo­sta­ją bez ob­ja­wów za­zwy­czaj nie ma ta­kich wska­zań. Zaś w przy­pad­ku dzie­ci ho­spi­ta­li­zo­wa­nych, in­for­ma­cję o za­le­ca­nych ba­da­niach kon­tro­l­nych ro­dzic znaj­dzie na kar­cie in­for­ma­cyj­nej le­cze­nia szpi­tal­ne­go (tzw. wy­pi­sie) w sek­cji „Za­le­ce­nia”.

Prze­czy­taj wię­cej o CO­VID-19 u dzie­ci.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

COVID-19trudne pytania

16 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.