Loading...

25 lutego 2022

1 min.

„Po jakim czasie można wrócić do kalendarza szczepień, jeśli jeden z domowników przechodzi COVID-19?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – spe­cja­li­sta pe­dia­trii Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Po ja­kim cza­sie moż­na po­wró­cić do szcze­pień ochron­nych dziec­ka, a kon­kret­nie szcze­pie­nia prze­ciw­ko me­nin­go­ko­kom, je­śli je­den z do­mow­ni­ków prze­cho­dzi CO­VID-19 z ob­ja­wa­mi, ale dziec­ko nie wy­ka­zu­je ob­ja­wów za­ka­że­niem i nie mia­ło wy­ko­ny­wa­ne­go te­stu?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Je­śli dziec­ko nie ma ob­ja­wów, moż­na spo­koj­nie re­ali­zo­wać pro­gram szcze­pień ochron­nych. Na­wet po prze­cho­ro­wa­niu CO­VID-19 nie za­le­ca się za­cho­wa­nia kon­kret­ne­go od­stę­pu od szcze­pień – szcze­pi­my, gdy ustą­pią ob­ja­wy i dziec­ko ma do­bre sa­mo­po­czu­cie.

Je­dy­nie w przy­pad­ku szcze­pie­nia prze­ciw­ko CO­VID-19 – po prze­by­ciu tej cho­ro­by na­le­ży od­cze­kać 30 dni od daty po­zy­tyw­ne­go wy­ni­ku te­stu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

COVID-19trudne pytania

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.