Loading...

20 kwietnia 2022

1 min.

„Co oznaczają brązowe plamienia na początku okresu?”

Wszyst­kie pla­mie­nia mię­dzy­mie­siącz­ko­we, je­śli nie były po­je­dyń­czym epi­zo­dem, a na­wra­ca­ją, po­win­ny być zdia­gno­zo­wa­ne.

Martyna Szopa-Krupińska

„Co ozna­cza­ją brą­zo­we pla­mie­nia na po­cząt­ku okre­su? Czy to jest nor­mal­ne czy ozna­cza­ją ja­kieś za­bu­rze­nie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przy­czyn pla­mień z dróg rod­nych jest bar­dzo wie­le, od mniej groź­nych spo­wo­do­wa­nych przez sta­ny za­pal­ne, ura­zy czy też po­li­py, po bar­dzo groź­ne wy­wo­ła­ne przez no­wo­two­ry na­rzą­du rod­ne­go.

Naj­częst­szą przy­czy­ną pla­mień wy­stę­pu­ją­cych przed spo­dzie­wa­na mie­siącz­ką jest nie­do­mo­ga lu­te­al­na spo­wo­do­wa­na zbyt ni­skim po­zio­mem pro­ge­ste­ro­nu. Tor­bie­le jaj­ni­ków tak­że mogą mieć wpły­wa na krwa­wie­nia z dóg rod­nych, dla­te­go je­śli do­le­gli­wość ta na­wra­ca, war­to skon­sul­to­wać się z gi­ne­ko­lo­giem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowymiesiączkatrudne pytania

20 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.