Loading...

26 stycznia 2022

2 min.

„Córka kończy 14 lat i nie ma jeszcze okresu. Koleżanki się z niej śmieją”

We­dług li­te­ra­tu­ry, 98% na­sto­la­tek za­czy­na mie­siącz­ko­wać przed ukoń­cze­niem 15. roku ży­cia. Kie­dy zgło­sić się z cór­ką do gi­ne­ko­lo­ga? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Cór­ka za chwi­lę koń­czy 14 lat, nie do­sta­ła jesz­cze pierw­sze­go okre­su. Strasz­nie fik­su­je się na tym punk­cie, ko­le­żan­ki w szko­le nie po­ma­ga­ją – wy­po­mi­na­ją jej, że jest inna. Jak jej po­móc?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pra­wi­dło­wo, pierw­sza mie­siącz­ka po­win­na wy­stą­pić przed 16. ro­kiem ży­cia, je­śli po­ja­wi­ły się dru­go­rzę­do­we ce­chy płcio­we, czy­li na­rzą­dy płcio­we żeń­skie – srom, po­chwa, ma­ci­ca. Na­to­miast, gdy mam nie­pra­wi­dło­wo roz­wi­nię­te na­rzą­dy płcio­we ze­wnętrz­ne i do 14. roku ży­cia cór­ki nie po­ja­wi się krwa­wie­nie, to ko­niecz­nie zgło­ście się na kon­sul­ta­cje do gi­ne­ko­lo­ga.

Po­roz­ma­wiaj z cór­ką na te­mat mie­siącz­ki i wy­tłu­macz jej, że część dziew­czyn za­cznie mie­siącz­ko­wać w wie­ku 12 lat, a część ma­jąc 15 lat – i nadal jest to nor­ma. Mo­żesz jej opo­wie­dzieć, kie­dy u Cie­bie po­ja­wia się pierw­sza mie­siącz­ka (czę­sto u ma­tek i có­rek ten wiek jest zbli­żo­ny).

Zwróć też uwa­gę, czy cór­ka nie jest zbyt ni­ska, ile waży i czy nie ma pro­ble­mów z od­ży­wia­niem – być może to jest przy­czy­ną nie­wy­stą­pie­nia jesz­cze okre­su. Tak­że wy­czy­no­we upra­wia­nie spor­tu może prze­su­nąć czas wy­stą­pie­nia pierw­szej mie­siącz­ki.

Gdy­by po­ja­wi­ły się na­wra­ca­ją­ce bóle brzu­cha lub inne nie­po­ko­ją­ce ob­ja­wy, to też zgło­ście się do gi­ne­ko­lo­ga. Na­to­miast, je­śli nie ma wy­żej wy­mie­nio­nych za­bu­rzeń mo­że­cie spo­koj­nie po­cze­kać na pierw­sze krwa­wie­nie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

26 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.