Loading...

9 lutego 2022

1 min.

„Córka ma bardzo obfity okres. Czy to normalne?”

Na­pi­sa­ła do nas za­tro­ska­na mama, któ­ra mar­twi się, że jej 12-let­nia cór­ka ma zbyt ob­fi­te mie­siącz­ki. Na jej py­ta­nia od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Cór­ka (lat 12) do­sta­ła dru­gie­go okre­su dość szyb­ko, bo 21 dni po pierw­szym. Ten dru­gi jest bar­dzo ob­fi­ty. My­śla­łam, że ja mam ob­fi­ty, ale ją do­słow­nie „za­la­ło”. Oczy­wi­ście wspie­ram ją jak mogę, dużo tłu­ma­czę, ale sama by­łam zszo­ko­wa­na. Je­śli ko­lej­ny okres bę­dzie tak samo ob­fi­ty, czy po­win­nam pójść z nią do gi­ne­ko­lo­ga dzie­cię­ce­go, aby może zle­cił ja­kieś ba­da­nia, czy jest wszyst­ko w po­rząd­ku?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pierw­sze mie­siącz­ki mogą być nie­re­gu­lar­ne, o zmien­nej ob­fi­to­ści. Za­zwy­czaj są to cy­kle bez­owu­la­cyj­ne. Gdy układ hor­mo­nal­ny cór­ki „doj­rze­je”, sy­tu­acja po­win­na się po­pra­wić.

Jed­nak, je­śli mie­siącz­ki są bar­dzo ob­fi­te, wręcz krwo­tocz­ne po­win­ni­ście zgło­sić się do gi­ne­ko­lo­ga na kon­sul­ta­cję. Do­brze przed wi­zy­ta za­pi­sać so­bie daty krwa­wień, czas krwa­wie­nia oraz ilość zu­ży­tych w cza­sie mie­siącz­ki pod­pa­sek lub tam­po­nów – po­mo­że to w oce­nie na­si­le­nia krwa­wie­nia.

Gi­ne­ko­log może zle­cić kon­tro­l­ną mor­fo­lo­gię, aby oce­nić, czy nie do­szło do nie­do­krwi­sto­ści, wy­ko­nać ba­da­nie USG, i je­śli bę­dzie to ko­niecz­ne, wdro­żyć ade­kwat­ne le­cze­nie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

9 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.