Loading...

20 kwietnia 2022

2 min.

„Czy długość cyklu wynosząca 41-43 dni powinna wzbudzić niepokój?”

Na dłu­gość cy­klu mie­siącz­ko­we­go wpływ mają hor­mo­ny, ale nie tyl­ko. Co na­le­ży zro­bić przy nie­pra­wi­dło­wym cy­klu? Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wi­tam ser­decz­nie. Mam 21 lat. Pro­szę o od­po­wiedź czy dłu­gość cy­klu mie­siącz­ko­we­go wy­no­szą­ca śred­nio 41/43 dni, a naj­wię­cej 45 dni jest nor­mą czy po­win­na wzbu­dzić nie­po­kój? Mie­siącz­ko­wa­niu to­wa­rzy­szy dość duży ból pod­brzu­sza, a sam okres trwa oko­ło 7 dni i jest do­syć ob­fi­ty. Na wła­sną rękę wy­ko­na­łam ba­da­nia z krwi na stę­że­nie hor­mo­nów tj. te­sto­ste­ron, pro­lak­ty­na czy es­tra­diol. Wszyst­kie war­to­ści były pra­wi­dło­we. Do­dat­ko­wo od na­sto­let­nie­go wie­ku do tej pory bo­ry­kam się z trą­dzi­kiem, któ­ry jest ak­tyw­ny i nie­za­leż­ny od cy­klu mie­sięcz­ne­go. Z po­cząt­ku le­czo­ny był za­rów­no pre­pa­ra­ta­mi na skó­rę jak rów­nież do­sust­ny­mi środ­ka­mi far­ma­ko­lo­gicz­ny­mi prze­pi­sa­ny­mi przez le­ka­rza der­ma­to­lo­ga. Mimo sto­so­wa­nia się do wszyst­kich za­le­ceń efekt był krót­ko­trwa­ły, a z pro­ble­mem zma­gam się już pra­wie 5 lat. Pro­szę o od­po­wiedź czy mimo wy­ko­na­nych po­wyż­szych ba­dań z krwi po­wo­dem dłu­gie­go cy­klu mie­sięcz­ne­go i zmian skór­nych nadal mogą być wa­ha­nia hor­mo­nal­ne czy przy­czy­na leży gdzie in­dziej? Dzię­ku­ję bar­dzo i po­zdra­wiam.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pra­wi­dło­wa dłu­gość cy­klu mie­siącz­ko­we­go to 28+/-7 dni, czy­li mię­dzy 21-35 dni. Cy­kle dłuż­sze niż 35 dni nie są pra­wi­dło­we i wy­ma­ga­ją dal­szej dia­gno­sty­ki.

Ko­niecz­na jest kon­sul­ta­cja gi­ne­ko­lo­gicz­na z ba­da­niem oraz wy­ko­na­nie USG na­rzą­du rod­ne­go. Do­dat­ko­wo moż­na oczy­wi­ście ozna­czyć po­zio­my hor­mo­nów, ale mu­sisz pa­mię­tać, że nie tyl­ko hor­mo­ny płcio­we mają wpływ na za­bu­rze­nia mie­siącz­ko­wa­nia. Dla­te­go tak waż­ne jest ca­ło­ścio­we spoj­rze­nie na pa­cjent­kę, do­bra­nie ade­kwat­nej dia­gno­sty­ki i dal­sze le­cze­nie.

W two­im przy­pad­ku samo ozna­cze­nie ter­to­ste­ro­nu, es­tra­dio­lu czy pro­lak­ty­ny może być nie­wy­star­cza­ja­ce i ko­niecz­ne jest wy­ko­na­nie po­sze­rze­nie dia­gno­sty­ki. Przy­czy­ną zmian skór­nych i dłu­gich cy­kli mie­siącz­ko­wych może być np. PCOS.

Prze­czy­taj wię­cej o:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytania

20 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.