Loading...

2 marca 2022

1 min.

„Czy okres przeszkadza w pobraniu krwi na badanie TSH?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy okres prze­szka­dza w po­bra­niu krwi na ba­da­nie TSH?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie, faza cy­klu mie­siącz­ko­we­go nie wpły­wa na stę­że­nie TSH. Więc je­śli na skie­ro­wa­niu od le­ka­rza masz tyl­ko TSH bez in­nych ba­dań hor­mo­nal­nych czy pod­sta­wo­wych np. mor­fo­lo­gia, to ba­da­nia mo­żesz wy­ko­nać w trak­cie mie­siącz­ki.

Wy­dzie­la­nie TSH jest pul­sa­cyj­ne, dla­te­go na jego stę­że­nie więk­szy wpływ ma pora dnia. Stąd naj­czę­ściej za­le­ca się po­bra­nie krwi w go­dzi­nach po­ran­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cykl miesiączkowytrudne pytaniaTSH

2 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.